Podmienky súťaže

Pravidlá súťaže Miss Liptov 2017

Tento dokument upravuje pravidlá propagačnej súťaže „Miss Liptov 2017“. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú rovnako záväzné pre všetkých súťažiacich. Tieto pravidlá môžu byť upravené len formou písomného dodatku k tomuto dokumentu.

1. Názov súťaže: „Miss Liptov 2017“

2. Organizátor súťaže:

Občianske združenie Šarm

Adresa: Podhora 1280/1

PSČ: 034 01

Obec: Ružomberok

IČO: 50746332

3. Trvanie súťaže a miesto konania súťaže:

Začiatok súťaže: 4.máj 2017. Koniec súťaže: 1. december 2017. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

4. Webový portál určený pre súťaž:

portál www.missliptov.sk.

5. Základný princíp súťaže:

V termíne od 1.4.2017 sa dievčatá a ženy vo veku 17 – 24 rokov môžu prihlásiť do súťaže na portáli www.missliptov.sk. Do súťaže je možné prihlásiť sa niekoľkými spôsobmi – online prostredníctvom formulára na portáli www.missliptov.sk/prihláška alebo osobne na kastingoch 4.5.2017 v Lipt. Mikuláši, Hotel Jánošík, 12.5.2017 v Ružomberku, Hotel Kultúra. Finále sa uskutoční 1.12.2017 v priestoroch Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku a súčasťou bude televízny záznam MTR Ružomberok.

Podmienkou je, že dievča je vo veku 17-24 rokov, výška nad 165cm, slobodná, bezdetná, slovenská príslušnosť, bez tetovania a plastických operačných zákrokov.

6. Podmienky účasti v súťaži:

Súťaže sa môže osobne zúčastniť fyzická osoba (dievča/žena) vo veku 17 – 24 rokov (v čase finálového večera. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto dokumente.
Každý účastník propagačnej súťaže v súlade s §17 zákonač. 428/2002 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov) v platnom znení zároveň udeľuje prevádzkovateľovi aplikácie súhlasí k bezodplatnému spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa aplikácie v súvislosti s touto propagačnou súťažou.

7. Pravidlá súťaže:

Do súťaže budú zaradené všetky prihlásené ženy alebo dievčatá, ktoré splnia podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách. Podmienkou zaradenia do súťaže je:

a) Vyplnenie všetkých registračných údajov a odoslanie online prihlasovacieho formulára na www.missliptov.sk/prihláška. Súťažiaca je povinná vyplniť reálne údaje.

b) Osobné zapojenie sa do súťaže na kastingoch. V mieste konania môžu súťažiace vyplniť registračný formulár vrátane písomného súhlasu so zaradením do súťaže.

V prípade, že prihlásené dievča nedovŕšilo vek osemnásť (18) rokov a nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas s účasťou v súťaži poskytuje jej zákonný zástupca. Dievčatá budú do súťaže zaradené až po obdržaní zákonným zástupcom podpísaného písomného súhlasu, ktorý je potrebné doručiť najneskôr do termínu kastingu. V prípade nedoručenia takéhoto súhlasu, dievča nebude do súťaže Miss Liptov zaradené.

Organizátor je oprávnený bez udania dôvodu zo súťaže kedykoľvek vyradiť fotografie súťažiacich, ktoré:
a) nezodpovedajú téme súťaže
b) by mohli poškodiť dobré meno organizátora alebo dobré meno tlačených a internetových médií vydávaných organizátorom
c) zobrazujú deti
d) zobrazujú viac ako jednu osobu (na fotografii môže byť výhradne súťažiaca)
e) obsahujú reklamnú informáciu (url, názov fotoštúdia a pod.)

Súťažiaca zaslaním fotografií do súťaže potvrdzuje, že:
a) použitím fotografií podľa týchto pravidiel nebudú žiadnym spôsobom porušené ani ohrozené práva tretích osôb a zaväzuje sa organizátora súťaže odškodniť z prípadných nárokov týchto osôb vznesených proti organizátorovi
b) súhlasí so zverejnením fotografií na webovej stránke www.missliptov.sk a v printových médiách podľa potreby, bez nároku na odmenu.

O tom, či prihlásené fotografie vyhovujú podmienkam súťaže rozhoduje organizátor.

8. Použitie prejavov osobnej povahy a osobných údajov účastníka súťaže:

Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže s tým, že organizátor je oprávnený:

  1. uverejniť mená, priezviská, podoby a ostatné prejavy osobnej povahy na reklamné a propagačné účely organizátora, bez nároku na odmenu, najmä však na uverejnenie mena, priezviska, fotografie, hlasu, obrazových a zvukových záznamov účastníka súťaže na účely prezentácie súťaže, ako aj prezentácie a propagácie organizátora, na organizovanie ďalších súťaží.
  2. Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Účastník súťaže má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené najmä § 20 a nasl. zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Údaje účastníka súťaže v rozsahu mena a priezviska, podoby a ostatných prejavov osobnej povahy, je možné bezplatne zverejniť v printových a elektronických médiách prináležiacich organizátorovi, ako aj v iných médiách akéhokoľvek typu, participujúcich na projekte súťaže „Miss Liptov“.
    Účastníčka súťaže súhlasí so zverejnením mena, priezviska, fotografií a veku v aplikácií Miss Liptov zriadenou organizátorom súťaže a prevádzkovanej na web stránke facebook.com.
  3. Každý účastník svojou účasťou v súťaži udeľuje prevádzkovateľovi na dobu neurčitú súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely aplikácie a pre marketingové účely. Účastník svojou účasťou v aplikácii zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli použité v plnom rozsahu na vyššie uvedené účely a spracovávané i prostredníctvom poverených tretích osôb, najmä spoločnosťami zabezpečujúcimi túto propagačnú súťaž.

9. Súdne vymáhanie výhier v súťaži:

Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení organizátor.

10. Úprava a zmena pravidiel súťaže:

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami a podmienkami súťaže a pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom platí znenie týchto pravidiel a podmienok súťaže.

11. Zverejnenie pravidiel súťaže:

Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.missliptov.sk počnúc dňom 4.5. 2017. Ich vymazanie zo stránky sa uskutoční najneskôr do desiatich (10) dní od ukončenia súťaže. Tieto pravidlá súťaže budú tiež k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla organizátora.

12. Daňová povinnosť:

Všetky výhry v súťaži podliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR.

13. Zodpovednosť za škodu:

Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutá v súvislosti so súťažou bude riešená podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak v dôsledku konania alebo nekonania Účastníka súťaže vznikne organizátorovi alebo ostatným účastníkom súťaže akákoľvek ujma, je účastník, ktorý ujmu spôsobil povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.

V Ružomberku 4.5.2017